Kerst- en relatiegeschenken

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Geschenk met Verhaal B.V. gevestigd te Amsterdam, 1 augustus 1998.

Maatschappelijk verantwoord, duurzaam
Geschenk met Verhaal streeft ernaar om producten en/of diensten te leveren die het predicaat 'maatschappelijk verantwoord' kunnen dragen. Dit uit zich in het zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk werken binnen de normen van People, Planet en Profit en het samenwerken met partners die dit ook als uitgangspunt hebben voor hun bedrijfsvoering. Geschenk met Verhaal streeft ernaar om producten te selecteren waarbij het aanschaffen van deze producten de leveranciers en producenten - met name in ontwikkelingslanden - steunen in hun strijd tegen armoede. Hierdoor kunnen zij een betere economische toekomst opbouwen. Ook in de bedrijfsvoering streeft Geschenk met Verhaal naar het voeren van een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming. Een voorbeeld hiervan is het zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk laten produceren en laten vervoeren van artikelen, het inkopen van artikelen waarvan de CO2 uitstoot  gecompenseerd is,  het hergebruik van gebruiksvoorwerpen en meubilair, etc. Het kan zijn dat levertijden hierdoor anders zijn dan men gewend is (geen luchtvracht mogelijk). Ook streeft Geschenk met Verhaal ernaar dat de geleverde en gebruikte artikelen mens- en milieuvriendelijk geproduceerd zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk het woord 'streeft ernaar' gebruikt, omdat bepaalde praktijken en methodieken door onderzoek en/of voortgang van de techniek achterhaald kunnen raken, of dat blijkt dat beloofde arbeidsomstandigheden niet blijken te zijn wat afgesproken is. Geschenk met Verhaal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet maatschappelijk verantwoord handelen. Dit omdat er (nog) geen heldere normering is van wat wordt verstaan onder maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen. Tegelijkertijd beschouwt Geschenk met Verhaal een oprecht streven naar mens- en milieuvriendelijke werk-, productie- en vervoersmethodieken als een belangrijk goed en zal zich met hoofd, hart en handen inzetten om dit te verwezenlijken binnen haar werkgebied.

Artikel 1 Algemeen / betrokken partijen
1.1 Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Geschenk met Verhaal (als zijnde leverancier) en u (als zijnde afnemer).
1.2 De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
 
Artikel 2 - Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Geschenk met Verhaal zijn vrijblijvend. Indien de afnemer een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Geschenk met Verhaal deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. Een aantal van onze producten zijn handgemaakt, waardoor er altijd kleine verschillen met de afbeeldingen zullen voorkomen. Geschenk met Verhaal is niet aansprakelijk voor de hier eventueel uit voortvloeiende consequenties.

Artikel 3 - Aanvulling overeenkomst
3.1 Geschenk met Verhaal zal op verzoek van de afnemer alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.
 
Artikel 4 - Prijzen en aanbiedingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen.
4.2 Geschenk met Verhaal behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
 
Artikel 5 - Aflevering/levertijd
5.1 De door Geschenk met Verhaal aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.2 Levering van de door u bestelde producten geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van Geschenk met Verhaal. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de opdrachtbevestiging nogmaals worden vermeld.
5.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Geschenk met Verhaal verstuurt sample/monsters/proefzendingen vrijblijvend en kosteloos, uitsluitend onder de conditie dat ze geretourneerd worden. Derhalve blijven ze eigendom van Geschenk met Verhaal, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag bedraagt dan de prijs van de bestelde artikelen, vermeerdert met order-/ verzendkosten.
5.5 Geschenk met Verhaal is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
5.6 Geschenk met Verhaal heeft het recht 10% meer of minder dan het aantal op verzoek geproduceerde en/of bedrukte artikelen te leveren aan de koper en in rekening te brengen.
 
Artikel 6 - Betaling
6.1 Facturen van Geschenk met Verhaal dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. In geval van levering van eindejaarsgeschenken, kunnen wij u om een aanbetaling vragen van 30% van het totaalbedrag.
6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer, ongeacht of Geschenk met Verhaal ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Geschenk met Verhaal behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige factuurbedrag is voldaan.
 
Artikel 8 - Zekerheid
8.1 Indien er goede grond bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Geschenk met Verhaal, terstond genoegzame, in de door Geschenk met Verhaal gewenste vorm, zekerheid te stellen en zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de afnemer daaraan niet voldaan heeft, is Geschenk met Verhaal gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de afnemer, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.
 
Artikel 9 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1 De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Geschenk met Verhaal daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Geschenk met Verhaal naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
9.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.
 
Artikel 10 - Ontbinding/bevrijding
10.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Geschenk met Verhaal naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Geschenk met Verhaal is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Geschenk met Verhaal ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Geschenk met Verhaal komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Geschenk met Verhaal het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de afnemer, nadat Geschenk met Verhaal hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Geschenk met Verhaal van haar verbintenissen bevrijd.
 
Artikel 11 - Schadevergoeding
11.1 Geschenk met Verhaal is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
11.2 Geschenk met Verhaal is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
11.3 Geschenk met Verhaal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Geschenk met Verhaal ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Geschenk met Verhaal en de afnemer is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost.